POLITYKA PRYWATNOŚCI LE PREMIER NIERUCHOMOŚCI

 

 • ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych:

 1. osób odwiedzających i korzystających ze strony internetowej rynekpierwotnywroclaw.pl;
 2. osób, które śledzą profile Le Premier Nieruchomości na portalach Facebook, Instagram, LinkedIn i Twitter oraz wchodzą z nimi w interakcje;
 3. osób, które kontaktują się z Le Premier Nieruchomości za pośrednictwem poczty e-mail lub formularza kontaktowego na stronie internetowej rynekpierwotnywroclaw.pl;
 4. kandydatów na pracowników, zleceniobiorców lub współpracowników w ramach stosunku B2B Le Premier Nieruchomości;
 5. naszych partnerów biznesowych (doradców lub konsultantów, wykonawców i dostawców usług na rzecz Le Premier Nieruchomości);
 6. osób korzystających z usług Le Premier Nieruchomości, tj. w szczególności osób zawierających z Le Premier umowę pośrednictwa sprzedaży, kupna, najmu lub wynajmu nieruchomości (dalej jako “Klienci”);

jest Michał Rorbach, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Le Premier Nieruchomości Michał Rorbach, pod adresem ul. Dąbrowskiego 34/3U, 50-457 Wrocław, posiadający numer NIP: 8942903315 i numer REGON: 022323890 (dalej jako “Le Premier Nieruchomości”).

Kontakt z Le Premier  jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail kontakt@e-lepremier.pl

 

 • SPOSÓB POZYSKANIA DANYCH

Pozyskujemy Twoje dane osobowe bezpośrednio od Ciebie, gdy:

 • przeglądasz stronę internetową rynekpierwotnywroclaw.pl;
 • śledzisz i wchodzisz w interakcje z naszymi kanałami w mediach społecznościowych;
 • kontaktujesz się z nami za pośrednictwem wiadomości e-mail lub formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej 
 • odpowiadasz na oferty pracy w Le Premier Nieruchomości;
 • kontaktujesz się z nami w ramach współpracy biznesowej, doradztwa lub konsultingu, wykonywania i dostarczania usług na naszą rzecz;
 • korzystasz z oferowanych przez nas usług.

 

 • CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

Przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:

 1. osoby odwiedzające i korzystające ze strony internetowej rynekpierwotnywroclaw.pl:
 • zapewnienie właściwego funkcjonowania technicznego strony internetowej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • profilowanie w celu analizy statystyk korzystania z strony internetowej oraz lepszej promocji naszych usług w sieci, w tym marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie Twoich danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, ale jest niezbędne do korzystania z naszej strony internetowej i lepszej promocji naszych usług w sieci.

 1. osoby, które śledzą profile Le Premier Nieruchomości na portalach Facebook, Instagram, LinkedIn i Twitter oraz wchodzą z nimi w interakcje
 • promocja naszych produktów i usług oraz budowanie pozytywnego wizerunku Le Premier Nieruchomości (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
 • udzielanie odpowiedzi na zapytania i komentarze otrzymane za pośrednictwem mediów społecznościowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie Twoich danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, ale jest niezbędne do obserwowania naszych profili w mediach społecznościowych i udzielania odpowiedzi na Twoje zapytania i komentarze za pośrednictwem tych mediów.

 1. osoby, które kontaktują się z Le Premier Nieruchomości za pośrednictwem poczty e-mail lub formularza kontaktowego na stronie internetowej rynekpierwotnywroclaw.pl:
 • udzielanie odpowiedzi na otrzymane zapytania (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie Twoich danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, ale jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytania.

 1. kandydaci na pracowników, zleceniobiorców lub współpracowników Le Premier Nieruchomości w ramach stosunku B2B :
 • przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego oraz ocena Twoich zdolności, kompetencji oraz przydatności do pracy na stanowisku, na które aplikujesz (art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit a RODO);
 • przechowywanie dokumentacji związanej z Twoją aplikacją o pracę dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych – o ile wyrazisz na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • wypełnienie obowiązków prawnych, które wynikają z przepisów Kodeksu pracy oraz innych przepisów polskiego prawa pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • obrona i dochodzenie roszczeń związanych z Twoją aplikacją o pracę (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

Jeśli aplikujesz na stanowisko, w ramach którego masz zawrzeć z nami umowę o pracę, w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy (art. 221) podanie przez Ciebie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Jeśli aplikujesz na stanowisko, w ramach którego masz zawrzeć z nami umowę cywilnoprawną, podanie przez Ciebie danych nie jest wymogiem ustawowym, ale również jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne i nie jest warunkiem wzięcia udziału w rekruta cji.

 1. partnerzy biznesowi (doradcy lub konsultanci, wykonawcy i dostawcy usług na rzecz Le Premier Nieruchomości)
 • kontakt z pracownikami naszych partnerów biznesowych, będących osobami prawnymi (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
 • kontakt z naszymi partnerami biznesowymi, prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • obrona i dochodzenie roszczeń wynikających z umów zawartych z naszymi partnerami biznesowymi (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
 • promocja naszych produktów i usług oraz budowanie pozytywnego wizerunku Le Premier Nieruchomości (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

Podanie Twoich danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, ale jest niezbędne do nawiązania i funkcjonowania współpracy biznesowej z Le Premier Nieruchomości.

 1. Klienci:
 • zawarcie i wykonanie umowy pośrednictwa (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
 • realizacja prawnie uzasadnionych interesów Le Premier Nieruchomości takich jak: windykacja i dochodzenie należności wynikających z Umowy oraz ustalenie, dochodzenia i obrona przed roszczeniami wynikającymi z Umowy oraz marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

Podanie Twoich danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, ale jest niezbędne do zawarcia i świadczenia usług na Twoją rzecz.

 • KATEGORIE DANYCH, KTÓRE PRZETWARZAMY

W przypadku: 

 1. osób odwiedzających i korzystających ze strony internetowej rynekpierwotnywroclaw.pl;

– przetwarzamy: adres IP, metadane zapisywane przez pliki cookies (pod warunkiem, że wyrazisz na to zgodę).

 1. osób, które śledzą profile Le Premier Nieruchomości na portalach Facebook, Instagram, LinkedIn i Twitter oraz wchodzą z nimi w interakcje

– przetwarzamy: dane identyfikacyjne takie jak imię i nazwisko lub nick oraz inne informacje, które są publicznie dostępne na Twoim profilu lub które dobrowolnie nam podasz.

 1. osób, które kontaktują się z Le Premier Nieruchomości za pośrednictwem poczty e-mail lub formularza kontaktowego na stronie internetowej rynekpierwotnywroclaw.pl

– przetwarzamy: dane identyfikacyjne, dane adresowe i kontaktowe takie jak imię i nazwisko, adres email, numer telefonu, adres zamieszkania lub inne informacje, które dobrowolnie nam podasz.

 1. kandydatów na pracowników, zleceniobiorców lub współpracowników w ramach stosunku B2B Le Premier Nieruchomości

– przetwarzamy: dane identyfikacyjne, dane kontaktowe wskazane przez kandydata, dane o wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia – gdy jest to niezbędne do  wykonywania  pracy  określonego  rodzaju  lub na określonym stanowisku, inne dane podane dobrowolnie przez kandydata; mogą to być w szczególności takie dane jak: imię i nazwisko, data urodzenia, adres email, numer telefonu, adres zamieszkania, nazwa ukończonej szkoły, rok ukończenia, zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy, ukończone kursy, studia podyplomowe lub inne formy uzupełnienia wiedzy lub umiejętności, okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy, wizerunek/zdjęcie, dane identyfikacyjne dokumentów podróżnych i wizowych.

 1. naszych partnerów biznesowych (doradców lub konsultantów, wykonawców i dostawców usług na rzecz Le Premier Nieruchomości)

– przetwarzamy: dane identyfikacyjne, adresowe i kontaktowe takie jak imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, adres e-mail, nr telefonu, dane firmy takie jak numer NIP, numer REGON, adres siedziby lub wykonywania działalności gospodarczej, dane o kwalifikacjach zawodowych, wizerunek kontrahenta.

 1. Klienci

– przetwarzamy: dane identyfikacyjne, adresowe i kontaktowe takie jak imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, adres e-mail, nr telefonu lub dane firmy takie jak numer NIP, numer REGON, adres siedziby lub wykonywania działalności gospodarczej.

 

 • OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Przechowujemy pozyskane dane osobowe przez następujący okres:

 1. osoby odwiedzające i korzystające ze strony internetowej rynekpierwotnywroclaw.pl:
 • informacje o Twoim adresie IP przechowujemy tak długo, ile trwa okres ich archiwizacji w logach serwera, na którym znajduje się nasza strona internetowa;
 • informacje zawarte w plikach cookies przechowujemy zgodnie z okresami retencji zawartymi w tabeli, znajdującej się w sekcji 8. PLIKI COOKIES Polityki Prywatności.
 1. osoby, które śledzą profile Le Premier Nieruchomości na portalach Facebook, Instagram, LinkedIn i Twitter oraz wchodzą z nimi w interakcje:
 • dane niezbędne do obserwowania naszych profili w mediach społecznościowych i udzielania odpowiedzi na Twoje zapytania za pośrednictwem tych mediów przechowujemy tak długo, jak pozostajesz obserwatorem naszych fanpage lub wchodzisz z nimi w interakcje, przy czym Twoje interakcje takie jak komentarze lub polubienia zostaną widoczne nawet po tym gdy przestaniesz obserwować nasze profile, tak długo, jak ich nie cofniesz lub nie usuniesz.
 1. osoby, które kontaktują się z Le Premier Nieruchomości za pośrednictwem poczty e-mail lub formularza kontaktowego na stronie internetowej rynekpierwotnywroclaw.pl
 • dane niezbędne do udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytania przechowujemy tak długo, jak jest to konieczne dla rozwiązania Twojej sprawy;
 • dodatkowo, dane osobowe potrzebne nam do obrony lub dochodzenia roszczeń przechowujemy tak długo, jak wymagają tego określone w przepisach prawa okresy przedawnienia roszczeń wynikających z zobowiązań cywilnoprawnych.
 1. kandydaci na pracowników, zleceniobiorców lub współpracowników w ramach stosunku B2B Le Premier Nieruchomości:
 • jeżeli nie wyrazisz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych dla celów przyszłych rekrutacji, dane te usuwamy niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji na stanowisko, o które się ubiegasz;
 • jeżeli wyrazisz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych dla celów przyszłych rekrutacji, dane te przechowujemy do momentu wycofania Twojej zgody, jednak nie dłużej niż przez 2 lata po zakończeniu rekrutacji.
 1. partnerzy biznesowi (doradcy lub konsultanci, wykonawcy i dostawcy usług na rzecz Le Premier Nieruchomości):
 • dane przechowujemy przez cały okres naszej współpracy, a po jej zakończeniu – tak długo, jak wymagają tego określone w przepisach prawa okresy przedawnienia roszczeń wynikających z zobowiązań publicznoprawnych.
 1. Klienci:
 • dane przechowujemy przez cały okres trwania umowy, a po jej zakończeniu przez określony w przepisach prawa okres przedawniania dla umów cywilnoprawnych. 
 • KOMU MOŻEMY UJAWNIĆ TWOJE DANE OSOBOWE?

Możemy ujawnić Twoje dane osobowe:

 1. osoby odwiedzające i korzystające ze strony internetowej rynekpierwotnywroclaw.pl:
 • dostawcy usług i systemów IT, które wykorzystujemy do prowadzenia naszej strony internetowej oraz analizowania statystyk;
 • doradcy prawni i konsultanci obsługujący Le Premier Nieruchomości w stopniu, w jakim ujawnienie danych jest niezbędne do korzystania z ich usług;
 1. osoby, które śledzą profile Le Premier Nieruchomości na portalach Facebook, Instagram, LinkedIn i Twitter oraz wchodzą z nimi w interakcje:
 • operatorzy portali społecznościowych; 
 • podmioty, którym zlecamy prowadzenie naszych profili w mediach społecznościowych;
 • dostawcy usług i systemów IT, które wykorzystujemy do prowadzenia fanpage’ów na portalach Facebook, Instagram, LinkedIn i Twitter;
 • doradcy prawni i konsultanci obsługujący Le Premier Nieruchomości w stopniu, w jakim ujawnienie danych jest niezbędne do korzystania z ich usług;
 1. osoby, które kontaktują się z Le Premier Nieruchomości za pośrednictwem poczty e-mail lub formularza kontaktowego na stronie internetowej rynekpierwotnywroclaw.pl:
 • operatorzy poczty elektronicznej;
 • operatorzy pocztowi i kurierzy;
 • dostawcy usług i systemów IT, które wykorzystujemy do korzystania z poczty elektronicznej i naszej strony internetowej;
 • doradcy prawni i konsultanci obsługujący Le Premier Nieruchomości w stopniu, w jakim ujawnienie danych jest niezbędne do korzystania z ich usług;
 1. kandydaci na pracowników, zleceniobiorców lub współpracowników w ramach stosunku B2B Le Premier Nieruchomości:
 • serwisy rekrutacyjne, tj. dostawcy platform do publikowania ogłoszeń rekrutacyjnych;
 • dostawcy usług i systemów IT, które wykorzystujemy do zarządzania procesami rekrutacyjnymi;
 • doradcy prawni i konsultanci obsługujący Le Premier Nieruchomości w stopniu, w jakim ujawnienie danych jest niezbędne do korzystania z ich usług;
 1. partnerzy biznesowi (doradcy lub konsultanci, wykonawcy i dostawcy usług na rzecz Le Premier Nieruchomości):
 • podmioty świadczące usługi księgowe i rachunkowe na rzecz Le Premier Nieruchomości;
 • dostawcy usług i systemów IT, które wykorzystujemy do zarządzania przedsiębiorstwem;
 • doradcy prawni i konsultanci obsługujący Le Premier Nieruchomości w stopniu, w jakim ujawnienie danych jest niezbędne do korzystania z ich usług.
 1. Klienci:
 • dostawcy usług i systemów IT, które wykorzystujemy do zarządzania przedsiębiorstwem;
 • doradcy prawni oraz konsultanci obsługujący Le Premier Nieruchomości w stopniu, w jakim ujawnienie danych jest niezbędne do korzystania z ich usług;
 • pośrednicy kredytowi, z którymi współpracujemy – o ile wyrazisz zgodę na przekazanie im Twoich danych w celu skorzystania z oferowanych przez nich usług.

Ponieważ korzystamy z usług Google Operations Ireland Limited (Google Drive), Microsoft Ireland Operations Limited (Outlook) oraz Mozilla Corporation (Thunderbird), Twoje dane osobowe mogą być przekazywane przez te podmioty poza Europejski Obszar Gospodarczy. Wszelkie pytania dotyczące przekazywania danych poza EOG należy kierować bezpośrednio do tych podmiotów. Więcej informacji znajdziesz tutaj:

 

 • TWOJE PRAWA

Każda osoba, której dane przetwarza Le Premier Nieruchomości ma prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych;
 • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
 • w zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO): prawo do przenoszenia danych;
 • w zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Le Premier Nieruchomości (art. 6 ust 1 lit f RODO): prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie;
 • w zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO): prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność przetwarzania dokonanego na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

 

 • ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

Nie wykorzystujemy żadnych informacji przekazanych przez Ciebie do celów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

 • NARZĘDZIA ANALITYCZNE I MARKETINGOWE

Le Premier Nieruchomości oraz jego partnerzy stosują różne rozwiązania i narzędzia wykorzystywane dla celów analitycznych i marketingowych. Poniżej znajdują się podstawowe informacje na temat tych narzędzi. Szczegółowe informacje w tym zakresie można natomiast znaleźć w polityce prywatności danego partnera.

Statystyki stron Facebook i Instagram

Korzystamy z funkcji statystyk strony udostępnianych przez Facebook i Instagram. Statystyki strony to funkcja, która pozwala nam na przeglądanie zagregowanych i anonimowych danych o użytkownikach naszego fanpage oraz zrozumienie działań podejmowanych przez osoby go odwiedzające. Dane w ramach funkcji statystyk strony przetwarzamy jako współadministrator razem z Facebook Ireland Limited. Wszystkie pytania dotyczące funkcji statystyk strony należy kierować bezpośrednio do Facebook. Więcej informacji znajdziesz tutaj:

 • PLIKI COOKIES

Na naszej stronie internetowej rynekpierwotnywroclaw.pl korzystamy z technologii plików cookies („ciasteczka”) i podobnych (np. pixel tags). 

Pliki cookies to małe pakiety informacji zapisywane na urządzeniach końcowych, zwykle zawierające adres serwisu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku.

Pliki cookies, które używamy można podzielić na 2 kategorie:

 • pliki statystyczne i analityczne, które pozwalają nam zrozumieć jak użytkownicy zachowują się na naszej stronie internetowej za pomocą zagregowanych i anonimowych informacji statystycznych;
 • pliki marketingowe i remarketingowe, które pozwalają nam śledzić użytkowników naszej strony internetowej i reklamować nasze produkty online.

Korzystamy również z wtyczek społecznościowych i narzędzi reklamowych Google i Facebook. Oznacza to, że – w zależności od ustawień urządzenia i Twojej zgody – informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej mogą być łączone z innymi informacjami, które zostały przekazane przez Ciebie do Google lub Facebooka albo, które zostały zebrane w wyniku korzystania z ich serwisów. Strony te gromadzą dane bezpośrednio z Twojej przeglądarki internetowej, przetwarzając je w ramach własnych polityk prywatności (odpowiednie linki znajdują się poniżej).

Tabela poniżej opisuje szczegółowo pliki cookies, które wykorzystujemy na naszej stronie internetowej:

Rodzaj i cel Nazwa Czas przechowywania

Funkcjonalne

Są to pliki cookeis zapewniające prawidłowe działanie strony internetowej rynekpierwotnywroclaw.pl oraz poznanie preferencji użytkownika. Umieszczając funkcjonalne pliki cookie, ułatwiamy odwiedzanie naszej strony internetowej. W ten sposób nie musisz wielokrotnie wprowadzać tych samych informacji podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Możemy umieścić te pliki cookie bez Twojej zgody.

cmplz_statistics_
anonymous
1 rok
cmplz_functional 1 rok
cmplz_policy_id 1 rok
cmplz_statistics 1 rok
cmplz_marketing 1 rok
cmplz_consent_status 1 rok
cmplz_ 1 rok

Statystyczne i analityczne

Są to pliki cookies używane przez Google Analytics, aby stworzyć unikalne identyfikatory dla Twojej sesji i umożliwić nam zbieranie danych statystycznych o korzystaniu z naszej strony internetowej.
Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w polityce prywatności Google

_ga 2 lata
_gat 1 minuta
_gid 24 godziny

 

Zapisywanie plików cookies możesz wyłączyć bezpośrednio na urządzeniu wykorzystywanym do połączenia z naszą stroną internetową, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki:

Informacje dotyczące konfigurowania i usuwania plików cookies w innych przeglądarkach internetowych znajdziesz na stronach ich producentów. 

 

 • ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Postanowienia Polityki Prywatności mogą polegać udoskonaleniom i zmianom, a najnowsze jej wersje każdorazowo będą publikowane na nasze stronie internetowej i zostaną opatrzone datą ostatniej aktualizacji.